می توانید بحث درباره انرژی خواری و نور دزدی چیست؟ انرژی خوارها کیستند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنید. لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید